Welkom bij Huurman Advocatuur!

Duidelijk. Punt. Dat is het motto van Huurman Advocatuur. De insteek zal steeds zijn om in elke zaak duidelijk te zijn naar de cliënt. Dat wil zeggen een duidelijke uitleg, duidelijke (financiële) afspraken en duidelijkheid over wat er gaat c.q. kan gaan gebeuren in een zaak. Huurman Advocatuur richt zich in de eerste plaats op “de gewone” burger die te maken krijgt met verschillende problemen variërend van geschillen met een internetprovider tot geschillen over een omgangsregeling. Uiteraard betekent het voorgaande niet dat ondernemingen niet welkom zijn bij Huurman Advocatuur. Ook ondernemingen kunnen tegen een gunstig tarief geholpen worden bij Huurman Advocatuur.

Huurman Advocatuur is gevestigd op het adres Groene Tuin 287 te Rotterdam en bereikbaar op 010-4331030. Ook is Huurman Advocatuur bereikbaar via het mailadres info@huurmanadvocatuur.nl

Huurman Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Algemene Voorwaarden


Definitie

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Huurman Advocatuur verstaan: mw. mr. C.C.J.L. Huurman handelende onder de naam Huurman Advocatuur. Onder de opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Huurman Advocatuur opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Huurman Advocatuur is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht. Huurman Advocatuur heeft tot doel de uitoefening van de rechtspraktijk (advocatuur).

Toepasselijkheid

3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die bij Huurman Advocatuur werkzaam is of was, respectievelijk alle (rechts)personen die bij de uitvoering door Huurman Advocatuur van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Huurman Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn. 

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Huurman Advocatuur en/of aan personen die ten behoeve van Huurman Advocatuur werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Huurman Advocatuur en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd. 


Verplichtingen opdracht

6. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Huurman Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:409 en 422 lid 1 BW eindigt de overeenkomst niet door hun dood, ongeacht of de overeenkomst is gesloten met het oog op een bepaald persoon. 

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

8. In bepaalde gevallen zal Huurman Advocatuur onder eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden hulppersonen en/of derden inschakelen. De keuze van door Huurman Advocatuur in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Huurman Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze hulppersonen en/of derden. De onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden welke verricht zullen worden door de hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt Huurman Advocatuur eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden. 

9. De opdrachtgever staat ervoor in dat aan Huurman Advocatuur de juiste en volledige informatie, gegevens en bescheiden ter beschikking worden gesteld. 

Aansprakelijkheid

10. Iedere aansprakelijkheid van Huurman Advocatuur en al diegenen voor Huurman Advocatuur werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, respectievelijk alle derden en hulppersonen die door Huurman Advocatuur zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Huurman Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn, is in zijn totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Huurman Advocatuur afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Huurman advocatuur komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van € 5.000,-. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Huurman Advocatuur rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW. 

11. Huurman Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke). Berichten van(uit) Huurman Advocatuur zijn vertrouwelijk (inclusief alle eventuele bijlagen) en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking of verveelvoudiging is niet toegestaan. Indien u een bericht ontvangt dat niet voor u is bestemd, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de verzender te melden.

12. De opdrachtgever vrijwaart Huurman Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Huurman Adovcatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Huurman Advocatuur. Opdrachtgever is verplicht te bewerkstelligen dat onderhavige voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard. 

Financiële voorwaarden

13. In de opdrachtbevestiging worden de financiële afspraken met de opdrachtgever bevestigd. Onderstaande voorwaarden gelden ter aanvulling op deze afspraken.  

14. De opdrachtgever is gewezen op de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op www.rvr.org. Ook bij de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand zal Huurman Advocatuur afgaan op de informatie die de opdrachtgever verstrekt. 

15. Indien aan de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is verleend, dient de opdrachtgever een eigen bijdrage te betalen. Tenzij anders is overeengekomen zal, behoudens vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand, het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Huurman Advocatuur voor de desbetreffende opdracht vast te stellen tarief. Dit honorarium wordt vermeerderd met kantoorkosten (6%), BTW en verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten Kamer van Koophandel, Kadaster, reis- en verblijfkosten en kosten van ingeschakelde derden en dergelijke). De urenspecificaties worden opgesteld in eenheden van zes minuten. 

16. Huurman Advocatuur is gerechtigd het overeengekomen dan wel gebruikelijke tarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen en tevens tussentijds aan de toename van de ancienniteit van de betreffende advocaat. Tenzij anders overeengekomen, worden alle kosten en werkzaamheden in rekening gebracht. 

17. Indien er vooraf een tijdsbegroting is vastgesteld dan waarschuwt Huurman Advocatuur de opdrachtgever zo spoedig mogelijk indien de werkzaamheden de vooraf begrote tijd overschrijden. De opdrachtgever kan dan beslissen over voortzetting van de zaak of tussentijdse beëindiging van de opdracht. Zonder bericht van de opdrachtgever gaat Huurman Advocatuur er vanuit dat de opdrachtgever akkoord gaat met voortzetting van de opdracht. 

18. Tenzij anders overeengekomen factureert Huurman Advocatuur iedere kalendermaand. De declaraties dienen, zonder aftrek, korting, opschorting of verrekenng door opdrachtgever binnen 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de factuur, te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

19. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Huurman Advocatuur zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot het moment van volledige betaling. 

20. Indien betaling uitblijft, waardoor Huurman Advocatuur de werkzaamheden zo lang heeft moeten opschorten waardoor de belangen van de opdrachtgever niet langer adequaat behartigd kunnen worden, behoudt Huurman Advocatuur zich het recht voor zich aan de zaak van de opdrachtgever te onttrekken. De opdrachtgever blijft in dat geval de betaling verschuldigd eventueel met aftrek van het teveel – bij wijze van voorschot - in rekening gebrachte. 

21. Huurman Advocatuur is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat zij de opdrachtgever daarvan van te voren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Huurman Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld. 

22. Huurman Advocatuur kan voor aanvang van de opdracht of tijdens de behandeling van de opdracht een voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nadere) voorschot zal Huurman Advocatuur de werkzaamheden dienen aan te vangen, respectievelijk voor te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

23. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet incassokosten (WIK). Voor niet-particulieren geldt dat de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedraagt, zulks met een minimum van € 300,-. Indien Huurman Advocatuur echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf vervaldatum van de factuur. Voor niet-particulieren geldt vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente ex artikel 6:199a BW. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren kosten, doch komen in volle omvang voor rekening van de opdrachtgever, indien deze (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. 

24. Indien de opdrachtgever in voorlopige hechtenis verblijft en Huurman Advocatuur op basis van een last tot toevoeging voor de opdrachtgever optreedt en de opdrachtgever onherroepelijk wordt veroordeeld, dan kunnen deze kosten op de opdrachtgever verhaald worden door de Raad voor Rechtsbijstand indien blijkt dat de opdrachtgever boven de draagkrachtnormen uitkomt als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal hiervoor informatie opvragen bij de Belastingdienst, waarbij het peiljaar voor deze toetsing twee jaar voor het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand de last tot toevoeging heeft geregistreerd, is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er een peiljaarverlegging aangevraagd kan worden indien het inkomen een jaar voor de registratie bij de Raad voor Rechtsbijstand aanzienlijk minder was. 

Reclames

25. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Huurman Advocatuur kenbaar wirden gemaakt. Reclames als hierbij bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 
Ontbreken derdengeldenrekening
26. Huurman Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen. 
Auteursrecht
27. Het is de opdrachtgever verboden de (geestes)producten van Huurman Advocatuur, daaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model-)contracten, zonder schriftelijke toestemming te (doen) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren. Huurman Advocatuur blijft rechthebbende op het auteursrecht dat kan onstaan op de door haar vervaardigde werken. 
Opzegging
28. De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

29. Huurman Advocatuur heeft de bevoegheid de opdracht schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gewaarborgd. 

30. In de gevallen genoemd onder 28 en 29 zal Huurman Advocatuur de opdrachtgever op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.
Einde werkzaamheden
31. Het dossier van de opdrachtgever zal gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.   
       
32. Na het beëindigen van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een afsluitbrief. Mocht de opdrachtgever een afschrift van (delen van) van het dossier wensen, dan kan de opdrachtgever dit tegen vergoeding van de kopieerkosten verkrijgen binnen 14 dagen na dagtekening van de afsluitbrief. Indien de opdrachtgever een afschrift wenst na deze periode is dit enkel mogelijk na voldoening van de kopieerkosten. Voorts dienen eventueel openstaande facturen door de opdrachtgever te zijn voldaan. 
Wijziging algemene voorwaarden
33. Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door Huurman Advocatuur worden gewijzigd indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd dan wel aanpassing noodzakelijk is vanwege wettelijke regelingen. 

34. De opdrachtgever zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

Klachtenregeling

35. Huurman Advocatuur doet er alles aan een zaak naar tevredenheid af te wikkelen. Indien de opdrachtgever onverhoopt niet tevreden is over de dienstverlening, dan kan de opdrachtgever een schriftelijke klacht indienen bij Huurman Advocatuur. Een advocaat onafhankelijk van Huurman Advocatuur, mr. G. Grijs, zal proberen in overleg met de opdrachtgever een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Indien de geboden oplossing of reactie voor de opdrachtgever niet bevredigend is, kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommssie advocatuur. 

36. Geschillen aangaande alle aan Huurman Advocatuur verstrekte opdrachten en door ons verleende diensten, worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, zo daartoe na het doorlopen van de interne klachtenprocedure nog aanleiding bestaat. Een geschil bij de Geschillencommissie Advocatuur wordt aanhangig gemaakt overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De informatie over het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl.

37. De opdrachtgever dient de klacht aan Huurman Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van Huurman Advocatuur dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. 

38. De klachtenfuntionaris zal in diens hoedanigheid binnen vier weken na binnenkomst van de klacht met de opdrachtgever in overleg treden voor het vinden van een oplossing of – wanneer daartoe geen aanleiding bestaat – de opdrachtgever binnen deze termijn een schriftelijke reactie op diens klacht toezenden.

39. De opdrachtgever kan de klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie daarop van Huurman Advocatuur ter beslechting voorleggen aan de Geschillencommisie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 

40. Indien een geschil buiten het bereik van de Geschillencommissie Advocatuur valt, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Huurman Advocatuur en haar opdrachtgever. Huurman Advocatuur heeft ook het recht om zich tot de bevoegde rechter in de woon- of verblijfplaats van de opdrachtgever te wenden.
Toepasselijk recht
41. Op de overeenkomst tussen Huurman Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Privacy statement

Algemeen

1. Huurman Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Huurman Advocatuur wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Huurman Advocatuur verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

2. Huurman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Huurman Advocatuur veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Huurman Advocatuur. 

Doel verwerking persoonsgegevens

3. Huurman advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen – overigens niet limitatieve – doeleinden:
- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
- innen van declaraties;
- advisering, bemiddeling en verwijzing;
- voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
- marketing- en communicatie activiteiten;
- werving en selectie solicitatie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

4. Huurman Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
- naam;
- adres
- geboortedatum;
- burgerservicenummer;
- etc.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Huurman Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

5. Huurman Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
- wettelijke verplichting;
- uitvoering van een overeenkomst;
- verkregen toestemming van betrokkene(n);
- gerechtvaardigd belang.


Delen van persoonsgegevens met derden 
6. Huurman Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Huurman Advocatuur, zoals een IT-levenrancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

7. Daarnaast kan Huurman Advocatuur persoonsgegevens verstrekken van een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

8. Met de derde partij die namens en in opdracht van Huurman Advocatuur uw persoonsgevens van Huurman Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Huurman Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Door Huurman Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
9. Huurman Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Huurman Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Huurman Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
10. Huurman Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen
11. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier werken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Huurman Advocatuur. 

12. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Huurman Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

13. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Huurman Advocatuur, info@huurmanadvocatuur.nl, Groene Tuin 287, 3078 KG Rotterdam, 010-4331030.

14. Teneinde zeker te weten dat Huurman Advocatuur op basis van uw verzoek tot de betreffende persoonsgegeens aan de juiste persoon verstrekken, vraagt Huurman Advocatuur u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Huurman Advocactuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Gebruik social media
15. Op de website van Huurman Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Huurman Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
16. Huurman Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Huurman Advocatuur verkocht aan derden.

17. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Huurman Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Huurman Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

18. De website van Huurman Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Huurman Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Huurman Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

19. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Aanpassing privacy statement
20. Huurman Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website www.huurmanadvocatuur.nl.

Vragen & Contact
21. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met C.C.J.L. Huurman van Huurman Advocatuur.